Peka popup

Klik op een van de onderstaande logo's voor uw keuze.

Bosch Service
Italiaanse Auto Merken
 

Autobedrijf Peka Zeist

  • maserati-gran-turismo

  • Ferrari 599 HGTE

  • alfa-romeo-8c-spider-01

  • 2008-alfa-romeo-159-interior1-775738

logo_voorkant_pietink_pas

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS. De houder van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS, verder te noemen "de pashouder", heeft door het aanvragen van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft zich door het aanvragen van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

Mogelijkheden Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS
De Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS biedt op vertoon daarvan bij de receptiebalie van Peka Zeist, de pashouder voordeel op het onderhoud aan uitgevoerd onderhoud bij Peka Zeist van een tweede auto. De korting wordt gespaard door het onderhoud aan de “meer kilometer auto” (auto x), de gespaarde korting kan vervolgens geïnd worden bij het betalen van de onderhoudsrekening van de “minder kilometer auto” (auto y). De aangeboden voordelen zijn voor de pashouder geheel vrijblijvend. PIETINK BV kan aan de voordelen voorwaarden verbinden. PIETINK BV kan bij het crediteren van een (deel van een) onderhoudsrekening een op grond van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de pashouder verrekenen. Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS is PIETINK BV gerechtigd een aan de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de pashouder terug te vorderen.

Het aanvragen van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS aanvragen bij Peka Zeist. De aanvraag wordt door Peka Zeist beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag wordt de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS onmiddellijk door Peka Zeist verstrekt en kan deze direct gebruikt worden. Het verkrijgen van voordeel via de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS ia alleen mogelijk indien bij het aanvragen van de pas het kenteken van auto x en van auto y is opgegeven.

Eigendom van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS
De Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS blijft eigendom van PIETINK BV. De Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS is strikt persoonlijk. PIETINK BV kan zonder opgaaf van redenen de pas in laten nemen. Indien de pashouder de deelname aan de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS beëindigt, dient deze zijn Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS bij Peka Zeist in te leveren.

Wijziging en beëindiging van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS-voordelen
PIETINK BV behoudt zich het recht voor om de aan de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. PIETINK BV behoudt zich tevens het recht voor de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt bij Peka Zeist en/of op
www.pekazeist.nl en/of via andere media.

Persoonlijke gegevens en privacy
De door de pashouder bij het aanvragen van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS verstrekte persoonsgegevens en de transacties van de pashouder worden opgenomen in het Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS-gegevensbestand waarvan PIETINK BV houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld. PIETINK BV kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van pashouders over extra voordelen. PIETINK BV kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan PIETINK BV (mede)houder is. Persoonsgegevens worden door PIETINK BV nimmer aan derden verstrekt, tenzij PIETINK BV daartoe wettelijk wordt verplicht. PIETINK BV kan de pashouder met betrekking tot de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij PIETINK BV geregistreerd staande gegevens. Wanneer de gegevens van de pashouder wijzigen, de pashouder geen informatie over de voordelen van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS wenst te beëindigen, kan de pashouder dit melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of aan de receptiebalie van Peka Zeist.

Aansprakelijkheid
PIETINK BV en Peka Zeist aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijn PIETINK BV en Peka Zeist niet aansprakelijk voor schade tengevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS. Bovendien zijn PIETINK BV en Peka Zeist niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS.

Slotbepalingen
PIETINK BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn beschikbaar en staan op www.pekazeist.nl vermeld. Door gebruik te maken van de Pietink RIJ-JE-RIJK-PAS na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft de pashouder te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 achtergrond_voor_pas